Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

W Zespole Szkół w Suchowoli przeprowadzamy postępowanie rekrutacyjne  do klas pierwszych:

 • do 4-letniego liceum ogólnokształcącego,

 • do 5-letniego technikum.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać elektronicznie na adres: sekretariat@losuchowola.edu.pl

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w sekretariacie lub elektronicznie – od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o  świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej  –  do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 4 sierpnia do godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 12 sierpnia o godz. 10.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do technikum – od 15 czerwca  do 14 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum – od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00

W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. dokumentów, rodzic informuje dyrektora telefonicznie do 18 sierpnia do godz. 15.00 podając przyczynę oraz zobowiązując się dostarczyć dokumentację do 25 września.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc  – 19 sierpnia o godz.10.00

Poinformowanie przez Dyrektora szkoły Kuratorium Oświaty o wolnych miejscach – 19 sierpnia

 

Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz kandydata LO 4-Letnie

Kwestionariusz kandydata LO 4-Letnie wersja WORD
Kwestionariusz kandydata Technikum 5-Letnie
Kwestionariusz kandydata Technikum 5-Letnie wersja WORD

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli

W 4-letniej szkole ponadpodstawowej proponowane przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy to: jezyk angielski, biologia, geografia, matematyka.

Właściwy wybór przedmiotów rozszerzonych umożliwi Ci po maturze podjęcie studiów na Politechnice na wydziałach takich jak:

 • inżynieria środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • mechanika,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • geodezja,
 • weterynaria,
 • turystyka,
 • architektura

oraz na Uniwersytecie np.

 • filologia angielska,
 • ekonomia,
 • politologia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • biologia.

Technikum w Suchowoli

W 5-letniej szkole ponadpodstawowej planujemy nabór do dwóch zawodów:

Technik rolnik

Przedmioty zawodowe: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ekonomika w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego.

Technikum kształci w zakresie specjalizacji w hodowli bydła mlecznego. Zajęcia odbywają się w systemie teoretycznym i praktycznym.

Szkoła organizuje kursy jazdy ciągnikiem i kombajnem. Ponadto w ramach projektów z EFS planujemy nabór w 2020 roku na kursy zawodowe:

 • kurs pilarza
 • kurs kat B- sam. dostawczy
 • kurs na koparko- ładowarkę
 • kurs pierwszej pomocy
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 • szkolenia z reklamy i marketingu
 • kurs kucharza małej gastronomii.
 • poradnictwo zawodowe. 

Technik handlowiec

 Z analiz rynku pracy w powiecie sokólskim i białostockim wynika, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów posiadających kwalifikacje technika handlowca, w charakterze sprzedawców, czy handlowców. W tych powiatach białostockim 24% ofert pracy skierowanych jest do handlowców

Przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika handlu, rachunkowość, działalność przedsiębiorstwa handlowego, język obcy zawodowy.

Praktyczna część nauki zawodu realizowana jest podczas zajęć w pracowniach oraz  praktyk w przedsiębiorstwach handlowych na terenie Suchowoli i powiatu sokólskiego

W ramach projektów z EFS planujemy nabór w 2020 roku na kursy zawodowe:

 • poradnictwo zawodowe
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 • szkolenia z reklamy i marketingu
 • kurs kucharza małej gastronomii

W Technikum zakres nauczania obejmują przedmioty ogólnokształcące,  języki obce: angielski,  niemiecki lub rosyjski;

Przedmioty rozszerzone wprowadzane od klasy II : matematyka, geografia

Kandydat do Technikum w Suchowoli oprócz kwestionariusza powinien złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Technikum w Suchowoli. Skierowania na badania można otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół.

Kwestionariusze kandydatów do Liceum i Technikum można pobrać w sekretariacie szkoły, tel. 85 7124 0 10

Nasze mocne strony