Plecy

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

W Zespole Szkół w Suchowoli przeprowadzamy postępowanie rekrutacyjne  do klas pierwszych:

  • do 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
  • do 5-letniego technikum.


Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać elektronicznie na adres: sekretariat@losuchowola.edu.pl

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) w sekretariacie lub elektronicznie – od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o  świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty –  od 24 czerwca do 13 lipca  2022 r.  do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom do technikum od 16 maja do 13 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 21 lipca 2022 r.  o godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum – od 21 lipca do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc  –  1 sierpnia 2022 r. o godz.10.00

Możliwość wystąpienia – rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 4 sierpnia 2022 r.

Dokumenty do pobrania

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli

W 4-letniej szkole ponadpodstawowej proponowane przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy to: język angielski, biologia, matematyka.

W przypadku pojawienia się dużego zainteresowania, istnieje również możliwość  realizacji zakresu rozszerzonego z chemii i wiedzy o społeczeństwie.

Właściwy wybór przedmiotów rozszerzonych umożliwi Ci po maturze podjęcie studiów na Politechnice na wydziałach takich jak:

 • inżynieria środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • mechanika,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • geodezja,
 • weterynaria,
 • turystyka,
 • architektura

oraz na Uniwersytecie np.

 • filologia angielska,
 • ekonomia,
 • politologia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • biologia.

Technikum w Suchowoli

W 5-letniej szkole ponadpodstawowej planujemy nabór do dwóch zawodów:

Technik rolnik

Przedmioty zawodowe: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ekonomika w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego.

Technikum kształci w zakresie specjalizacji w hodowli bydła mlecznego. Zajęcia odbywają się w systemie teoretycznym i praktycznym.

Szkoła organizuje kursy jazdy ciągnikiem i kombajnem. Ponadto w ramach projektów z EFS planujemy nabór na kursy zawodowe:

 • kurs pilarza
 • kurs kat B- sam. dostawczy
 • kurs na koparko- ładowarkę
 • kurs pierwszej pomocy
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 • szkolenia z reklamy i marketingu
 • kurs kucharza małej gastronomii.
 • poradnictwo zawodowe. 

Technik handlowiec

 Z analiz rynku pracy w powiecie sokólskim i białostockim wynika, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów posiadających kwalifikacje technika handlowca, w charakterze sprzedawców, czy handlowców. W tych powiatach białostockim 24% ofert pracy skierowanych jest do handlowców

Przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika handlu, rachunkowość, działalność przedsiębiorstwa handlowego, język obcy zawodowy.

Praktyczna część nauki zawodu realizowana jest podczas zajęć w pracowniach oraz  praktyk w przedsiębiorstwach handlowych na terenie Suchowoli i powiatu sokólskiego

W ramach projektów z EFS planujemy nabór na kursy zawodowe:

 • poradnictwo zawodowe
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 • szkolenia z reklamy i marketingu
 • kurs kucharza małej gastronomii

W Technikum zakres nauczania obejmują przedmioty ogólnokształcące,  języki obce: angielski,  niemiecki lub rosyjski;

Przedmioty rozszerzone wprowadzane od klasy II : matematyka, geografia

Kandydat do Technikum w Suchowoli oprócz kwestionariusza powinien złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Technikum w Suchowoli. Skierowania na badania można otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół.

Kwestionariusze kandydatów do Liceum i Technikum można pobrać w sekretariacie szkoły, tel. 85 7124 0 10

Nasze mocne strony