Plecy

Data powstania i założyciele

Fundacja im. Księdza Jerzego Popiełuszki na Rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli została zarejestrowana 1 marca 1990 r.

Fundację założyli: Edmund Lewicki, ksiądz Józef Wiśniewski, Stanisław Waśko oraz Rodzice ks. Jerzego Władysław i Marianna Popiełuszko.

Celami fundacji są:

 1. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz poprawy bazy lokalowej i bazy dydaktycznej  Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Technikum w Suchowoli działających w Zespole Szkół w Suchowoli.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych: sportowych, edukacyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów oraz na działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
 3. Inicjowanie działań proedukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli.
 4. Przyznawanie stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i kościelnymi oraz osobami prywatnymi w kraju i za granicą.
 2. Popularyzowanie Osoby Księdza Jerzego Popiełuszki w środowisku własnym i na zewnątrz.
 3. Prowadzenie zbiórek pieniężnych na Rzecz Fundacji.
 4. Pozyskiwania środków finansowych z instytucji wspierających rozwój i działalność placówek oświatowych.
 5. Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych z udziałem uczniów Zespołu Szkół na rzecz promocji szkoły i środowiska lokalnego.
 6. Inicjowanie działań promujących działalność Zespołu Szkół.
 7. Organizowanie uroczystości upamiętniających imię Patrona Szkoły – księdza Jerzego Popiełuszkę.
 8. Opracowywanie i druk książek, poradników, broszur, folderów, czasopism, plakatów.
 9. Opracowywanie i rozpowszechnianie artykułów, reklam i informacji prasowych.
 10. Wspieranie i promocję wolontariatu.
 11. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
 12. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z Suchowolą i gminą.
 13. Współpracę z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Zespołu Szkół w Suchowoli.