Plecy

Nasza historia

Warto poznać kilka faktów o naszej szkole...

Historia Liceum Ogólnokształcącego

Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli powstało w 1945 r. Zostało ono utworzone z inicjatywy bardziej światłej części miejscowego społeczeństwa. Do założycieli należeli m.in. Zygmunt Werla były nauczyciel szkoły podstawowej, Zygmunt Wirkowski oraz Adolf Kamiński pierwszy dyrektor ówczesnego Gimnazjum Prywatnego. Uroczystego otwarcia dokonano 1 września 1945 r. Było to Gimnazjum Prywatne Koedukacyjne Ogólnokształcące Spółdzielni Oświaty w Białymstoku Filia nr 4 w Suchowoli. Decyzją Ministra Oświaty i Wychowania 1.II.1949 r. zostało upaństwowione i otrzymało nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Suchowoli. Nieocenione zasługi w tworzeniu podstaw nowej szkoły położył Ksiądz Kazimierz Wilczewski, który założył harcerstwo w szkole, a także prowadził szeroką działalność wychowawczą poprzez organizowanie obozów i pracę społeczną z młodzieżą na rzecz powstającej szkoły. Warunki pracy w nowo powstałym Liceum były niezmiernie trudne. Jednak przy pomocy miejscowego społeczeństwa i młodzieży szkolnej przeprowadzono kapitalne remonty istniejących budynków adoptując je do potrzeb szkoły. Kadrę pedagogiczną początkowo stanowili nauczyciele miejscowej szkoły podstawowej, ale z czasem zatrudnieni zostali absolwenci szkół wyższych. Pomyślny rozwój naszej szkoły rozpoczął się pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy to nie tylko zostały odremontowane budynki, wzniesiono nowe, ale też zapoczątkowano swoisty system pracy Rady Pedagogicznej. Polegający na rozszerzeniu procesu dydaktyczno-wychowawczego na zajęcia popołudniowe. Liceum stało się szkołą otwartą dla naszych uczniów. Młodzież pochodząca w 90 % z rodzin chłopskich, żądna wiedzy, nie mająca żadnych rozrywek, bardzo chętnie spędzała wolny czas właśnie w szkole. Z całą pewnością można powiedzieć, że stała się drugim domem uczącej się młodzieży. Czynnikiem decydującym o naszych sukcesach był m.in. aktywny i szeroki udział młodzieży w pracach społecznie użytecznych dla szkoły i środowiska, współpraca z Komitetem Rodzicielskim oraz ze wszystkimi instytucjami istniejącymi w naszym środowisku.

      Okres największego rozkwitu Liceum przypadł na lata 1960-1970. Dyrektorem był wówczas Bronisław Bochenko, który funkcję tę piastował przez 19 lat. Istniały koła przedmiotowe skupiające najzdolniejszą młodzież, uczestniczącą w olimpiadach, a także w konkursach i turniejach wiedzy z różnych dziedzin nauki. Dzięki temu była dobrze przygotowana i w niektórych latach aż 80% absolwentów dostawało się na studia wyższe. Wielu uczniów było laureatami różnych olimpiad przedmiotowych, za co mieli zapewniony wstęp na określone kierunki studiów bez zdawania egzaminów. Zdobywali dyplomy i wyróżnienia w Ogólnopolskich konkursach recytatorskich oraz w różnych dyscyplinach sportowych. Zajęcia pozalekcyjne rozwijały zainteresowania młodych ludzi, a były to zainteresowania bardzo różnorodne. Świadczyć o tym może działalność dwóch zespołów bigbitowych, wokalnego zespołu rozrywkowego, zespołu tanecznego, koła miłośników teatru telewizji, koła dramatycznego czy też koła żywego słowa.

      Słynie też Liceum z bardzo dobrej orkiestry dętej, która w 2009 r. obchodziła 50-lecie swego istnienia. Od 1973 r. dyrygentem jej jest mgr Jerzy Zdanewicz. ( Więcej informacji o orkiestrze dętej ). Momentem przełomowym w dziejach naszej szkoły był 11 maj 1985 r. Wtedy to za zasługi w dziedzinie krzewienia kultury i oświaty na wsi Liceum otrzymało sztandar i imię Wincentego Witosa, tablice pamiątkową poświecona Patronowi, a także zostało odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

      Zdecydowana większość absolwentów naszego Liceum ukończyła studia wyższe i półwyższe. Dzisiaj pełnią oni różne, często bardzo odpowiedzialne funkcje w wielu dziedzinach życia narodu i państwa. Dla nich to w dniach 9 10 czerwca 1990 r. został zorganizowany I Zjazd w historii szkoły, który rozpoczął się Mszą św. odprawioną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Diecezji w Białymstoku. W zjeździe uczestniczyło 500 Absolwentów, a wśród nich około 30 księży, którzy ukończyli Liceum w Suchowoli. Uczestnicy Zjazdu otrzymali błogosławieństwo od Ojca Świętego.

      Jednym z tych, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii szkoły jest jej absolwent, a bohater dwudziestego wieku, ksiądz Jerzy Popiełuszko. To tu w tej wiejskiej szkole, przez cztery lata kształcił swój charakter i swój umysł, chłonął wiedzę podawaną na lekcjach przez nauczycieli. Za swe przekonania i głoszenie prawdy musiał zapłacić życiem.To właśnie jego imię nosi obecnie nasze Liceum. W 1988 r. rozpoc zęto siłami społecznymi budowę nowego, funkcjonalnego budynku dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem żywieniowym. Jednak z uwagi na kryzys gospodarczy były coraz większe trudności ze zdobyciem środków finansowych. 1 marca 1990 r. została zarejestrowana Fundacja im. Księdza Jerzego Popiełuszki na Rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli. Fundację założyli: Edmund Lewicki, ksiądz Józef Wiśniewski, Stanisław Waśko oraz Rodzice ks. Jerzego Władysław i Marianna Popiełuszko. W 1990 roku Lech Wałęsa przekazał 1 mln złotych na rzecz  dokończenia budowy szkoły z funduszy jego wygranej  kampanii wyborczej, po której został Prezydentem Polski.   Rada Pedagogiczna Liceum wychodząc naprzeciw celom Fundacji podjęła uchwałę, by w dniu 14 października 1990 r. dokonać zmiany Patrona szkoły. W tym to dniu został poświęcony i wmurowany przez księdza Biskupa Edwarda Kisiela kamień węgielny, z tablicą pamiątkową z wyrytym Imieniem Patrona księdza Jerzego Popiełuszki w nowo wznoszony budynek szkoły. Wmurowanie “Kamienia Węgielnego” było połączone z Ogólnopolską uroczystością poświęcenia Epitafium ks. Jerzego w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Końcowym akcentem uhonorowania Patrona było ufundowanie przez społeczeństwo sztandaru w Imieniem ks. Jerzego Popiełuszki, który został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymki do Polski w dniu 5 czerwca 1991 r. w Białymstoku. Otwarcie nowego budynku Liceum odbyło się dnia 1 września 1992 r. Szkoła do której uczęszczał ks. Jerzy stała się dwukrotnie (1999 i 2012) miejscem  Centralnego Zjazdu Komisji Krajowej Członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ.  Dnia 20 września 2001 r. odbyła się uroczystość otwarcia hali sportowej przy budynku naszego Liceum, która  służy nie tylko uczniom, ale także okolicznym mieszkańcom.

 

Histora Szkoły Rolniczej

W 2009 roku obchodziliśmy  jubileusz 35- lecia istnienia szkoły rolniczej, szkoły która przez te wszystkie lata miała różną strukturę, która wykształciła prawie 900 absolwentów, którzy w zdecydowanej większości zajmują się dziś działalnością rolniczą.

01.09.1974 roku do budynku LO w Suchowoli zostaje przeniesiona zasadnicza szkoła rolnicza z Chodorówki Nowej. Pierwszym Dyrektorem zostaje Pan Antoni Świetlicki, zaś pierwszym nauczycielem zawodu pan Józef Owsiejko. Po roku, na okres czterech lat szkoła przenosi się do nowowybudowanej szkoły podstawowej w Suchowoli, gdzie jej dyrektorem jest pan Edmund Jankowski.

W 1977 roku przy LO powstaje liceum Rolnicze i związku z tym 1979 po raz drugi Zasadnicza Szkoła Rolnicza wraca z powrotem do budynku LO. Przybywa nauczycieli zawodu: uczą wówczas pan Jerzy Markowski, Barbara Waśkiel Konopka. Kazimierz Marciszel, Wacława Grabala, Wanda Polewko, Alfred Mogilewski. Młodzieży chętnej do nauki w szkołach rolniczych przybywało, mimo trudnych warunków lokalowych, i to wówczas utworzono oddzielna pracownię mechanizacji rolnictwa, oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zakupiono 2 nowe ciągniki, przyczepy i inne narzędzia rolnicze  i wówczas szkoła była  jednym z niewielu ośrodków w regionie który dawał uprawnienia na jazdę ciągnikiem. Szkoła dysponowała 2 hektarową działkę rolną oraz prowadziła hodowlę trzody chlewnej. W szkole mieścił się również  punkt konsultacyjny dla Zespołów Przysposobienia Rolniczego, którego kierownikiem był właśnie pan Józef Owsiejko. W tym czasie przedmiotów zawodowych nauczali min: Jerzy Omielan- późniejszy burmistrz Suchowoli, Bożena Jaroszewicz, Katarzyna Solniczek, Romuald Gromacki, Józef Skorupski, Halina Matusik, Krystyna Sepko, Mieczysław Sawośko,  a dyrektorem był Pan Stanisław Waśko.

W roku 1990 ZSR otrzymuje imię Wincentego Witosa i z inicjatywy nauczycieli przedmiotów zawodowych ufundowano jej sztandar, który dziś uczestniczył w jubileuszu. Sztandar został ufundowany przez BS Suchowola oraz Urząd Gminy w Suchowoli oraz został poświęcony przez Jana Pawła II podczas jego pobytu w Białymstoku w 1991 roku.

W lipcu 1992 roku zostaje powołane wieczorowe technikum rolnicze na podbudowie ZSR. Z powodu trudnych warunków lokalowych w 1993 roku z inicjatywy Piotra Krutula- ówczesna wójta Suchowoli, a potem posła RP  rozpoczęto remont kapitalny starego budynku murowanego szkoły i jego adaptacja na potrzeby szkoły rolniczej, gdzie mieściło się wcześniej LO. Powołano społeczny komitet rozbudowy szkoły rolniczej który dzięki Piotrowi Krutulowi pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od wielu osób prywatnych w tym rodziców uczniów. 14 listopada 1993 roku budynek został poświęcony przez abp Stanisława Szymeckiego i uroczyście oddany do użytku. Od tamtej pory na ten budynek przyjęło się mówić „rolnik” co zresztą trwa do dzisiaj. W maju 1994 roku uroczyście obchodzono 20 lecie istnienia szkoły rolniczej i I zjazd absolwentów szkoły oraz uroczyście odsłoniętą tablicę pamiątkową poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce, poświęcą przez biskupa Władysława Miziołka. 1998 roku kończy swoje istnienie ZSR, zaś w 2002 roku rozpoczyna się nabór do liceum profilowanego o kierunku spożywczo- rolniczym, które trwa przez 5 lat, zaś w 2006 roku, dzięki  zaangażowaniu Jerzego Omielan, Jana Kotuka- ówczesnego członka sejmiku województwa oraz członków rady powiatowej w miejsce LP powstaje Technikum w Suchowoli, które kształci w trzech zawodach: technik rolnik, technik handlowiec i technik prac biurowych.

Obecność Technikum jest niezbędnym elementem procesu dydaktycznego w środowisku suchowolskim. Stanowi bowiem dodatkową ofertę dydaktyczną dla osób ze środowiska rolniczego jakim gmina Suchowola w większości jest. Zaś w czasach członkostwa w UE daje dodatkowe uprawnienia , które umożliwiają kontynuowanie działalności rolniczej w rodzinnych gospodarstwach oraz daje możliwość zdobycia innych zawodów. W ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu wielu osób szkoła wzbogaca swoją ofertę o dodatkowe kursy: kombajnisty, traktorzysty, współpracuje z ODR w Sokółce, POMEM w Augustowie, gospodaruje działką rolną przekazaną przez Gminę Suchowola, realizuje projekty dodatkowych kursów zawodowych. Otrzymało dodatkowe wyposażenie z programów unijnych  oraz współpracuje z wieloma gospodarstwami rolnymi, dzięki czemu uczniowie mają stały kontakt z nowoczesnym rolnictwem.