ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Rekrutacja

Na rok szkolny 2020/2021

 

W Zespole Szkół w Suchowoli przeprowadzamy postępowanie rekrutacyjne  do klas pierwszych:

-- do 4-letniego liceum ogólnokształcącego,

- do 5-letniego technikum.

 

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać elektronicznie na adres: sekretariat@losuchowola.edu.pl

 

Terminy rekrutacji:

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w sekretariacie lub elektronicznie – od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o  świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej  –  do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15.00

Uzupelnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - do 4 sierpnia do godz. 15.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 12 sierpnia o godz. 10.00

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do technikum - od 15 czerwca  do 14 sierpnia 2020 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum - od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. dokumentów, rodzic informuje dyrektora telefonicznie do 18 sierpnia do godz. 15.00 podając przyczynę oraz zobowiązując się dostarczyć dokumentację do 25 września.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc  - 19 sierpnia o godz.10.00

 

Poinformowanie przez Dyrektora szkoły Kuratorium Oświaty o wolnych miejscach - 19 sierpnia

 

Dokumenty do pobrania

 

Kwestionariusz kandydata LO 4-letnie

Kwestionariusz kandydata Technikum 5-letnie

Kwestionariusz kandydata LO 4-letnie wersja w programie Word

Kwestionariusz kandydata Technikum 5-letnie wersja w programie Word

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli

 

 

W 4-letniej szkole ponadpodstawowej proponowane przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy to: jezyk angielski, biologia, geografia, matematyka.

 

Właściwy wybór przedmiotów rozszerzonych umożliwi Ci po maturze podjęcie studiów na Politechnice na wydziałach takich jak: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, mechanika, rachunkowość, zarządzanie, geodezja, weterynaria, turystyka, architektura oraz na Uniwersytecie np. filologia angielska, ekonomia, politologia, geografia, matematyka, biologia.  


 Technikum w Suchowoli

 

W 5-letniej szkole ponadpodstawowej planujemy nabór do dwóch zawodów:


Technik rolnik. przedmioty zawodowe: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ekonomika w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego. Technikum kształci w zakresie specjalizacji w hodowli bydła mlecznego. Zajęcia odbywają się w systemie teoretycznym i praktycznym.
Szkoła organizuje kursy jazdy ciągnikiem i kombajnem. Ponadto w ramach projektów z EFS planujemy nabór w 2020 roku na kursy zawodowe:

- kurs pilarza

- kurs kat B- sam. dostawczy

- kurs na koparko- ładowarkę

- kurs pierwszej pomocy

- kurs obsługi kas fiskalnych

- szkolenia z reklamy i marketingu

- kurs kucharza małej gastronomii.

- poradnictwo zawodowe. 

 

Technik handlowiec

 Z analiz rynku pracy w powiecie sokólskim i białostockim wynika, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów posiadających kwalifikacje technika handlowca, w charakterze sprzedawców, czy handlowców. W tych powiatach białostockim 24% ofert pracy skierowanych jest do handlowców

Przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika handlu, rachunkowość, działalność przedsiębiorstwa handlowego, język obcy zawodowy.

Praktyczna część nauki zawodu realizowana jest podczas zajęć w pracowniach oraz  praktyk w przedsiębiorstwach handlowych na terenie Suchowoli i powiatu sokólskiego

W ramach projektów z EFS planujemy nabór w 2020 roku na kursy zawodowe:

-          poradnictwo zawodowe

-          kurs obsługi kas fiskalnych

-          szkolenia z reklamy i marketingu

-          kurs kucharza małej gastronomii

 

W Technikum zakres nauczania obejmują przedmioty ogólnokształcące,  języki obce: angielski,  niemiecki lub rosyjski;

Przedmioty rozszerzone wprowadzane od klasy II : matematyka, geografia

 

Kandydat do Technikum w Suchowoli oprócz kwestionariusza powinien złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Technikum w Suchowoli. Skierowania na badania można otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół.

Kwestionariusze kandydatów do Liceum i Technikum można pobrać w sekretariacie szkoły, tel. 85 7124 0 10

 

 

Nasze mocne strony:

Posiadamy ofertę edukacyjną dostosowaną do trendów i potrzeb rynku pracy.

Dbamy o dobre warunki pracy – uczymy w nowocześnie urządzonych pracowniach.

Uczestniczymy w projektach rozwijających kluczowe kompetencje.

Uczymy języków obcych w praktyce.

Wspieramy talenty naukowe i artystyczne.

Szanujemy historię i tradycję.

Organizujemy akcje charytatywne.

Dbamy o formę fizyczną.

Wspieramy samorządność uczniowską.

Dysponujemy stołówką i internatem.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Nasza drużyna ponownie w ścisłej czołówce Polski. W XXVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Płocku zajęli V miejsce! Gratulacje...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa