ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Realizowane projekty

 

Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki

 

  Projekt dotyczy organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz dla nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu z tych szkół. Praktyki i staże nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, w rozumieniu w/w Rozporządzenia. W przypadku nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowane dla nich, staże odbywają się poza czasem świadczenia przez nich usług finansowych ze źródeł innych niż wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu.
   Zakłada się zorganizowanie, na przestrzeni lat szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 praktyk/ staży u pracodawców/przedsiębiorców dla 160 uczniów w wymiarze 300 godz. dla każdego  uczestnika i 5 nauczycieli albo instruktorów praktycznej nauki zawodu w wymiarze 40 godz. Proporcje pomiędzy liczbą uczestników, a liczbą godzin odbywanych praktyk/staży mogą ulec zmianie, np. zamiast 300 godz. przypadających na 1 osobę może być zorganizowana praktyka/staż dla 2 osób po 150 godz. lub 150 godz. praktyk/stażu może być przeniesione z jednego uczestnika na drugiego, który odbędzie w sumie 450 godz. praktycznej nauki zawodu itp. Zastrzeżenie to pozwala na objęcie rekrutacją uczniów ostatnich klas, którzy po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu ukończą szkołę. Uczniowie otrzymają 1 629,33 zł brutto za każde 150 godz. odbytego praktyki/stażu, nauczyciele w projekcie odbędą minimalnie 40 godz praktyk/staży, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 434,48 zł brutto.
   Realizacja Projektu ma za zadanie zapewnienie wysokiego standardu oraz jednolitych warunków i procedur realizacji usług edukacyjnych w ramach interwencji EFS. 
   Rekrutacja uczestników projektu jest przeprowadzona w szkołach przez wytypowanych nauczycieli (Tadeusz Janczylik). 
     W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie weźmie udział 37 uczniów Technikum w Suchowoli.
 
 
 
 

 

 

Równe szanse lepszy start

 

Termin realizacji: styczeń 2014- czerwiec 2015 

 

W ramach projektu planujemy:

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

- zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych

 

Dla technika rolnika:

- kurs eksploatacji kombajnów zbożowych

- kurs stosowania środków ochrony roślin

- kurs pilarza

- kurs operatorów wózków widłowych

- kurs kat B- sam. dostawczy

- Kurs B+E

- kurs na koparko- ładowarkę

- kurs pierwszej pomocy

 

Dla technika handlowca:

- kurs obsługi kas fiskalnych

- kurs technik sprzedaży

- szkolenia z reklamy i marketingu

 

Ponadto:

- poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne

- wyjazdy studyjne 

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- praktyki w gospodarstwach oraz placówkach handlowych

Kwota dofinasowania: 420 000 zł 

 

Termin realizacji: styczeń 2013- marzec 2014

 1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas I-III
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język angielski
  • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 2. Zajęcia przygotowujące do matury- klasa  IV
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
 3. Kursy zawodowe dla technika rolnika
  • Kurs eksploatacji kombajnów
  • Kurs stosowania środków ochrony roślin
  • Kurs inseminacji bydła
  • Kurs pilarza
  • Kurs spawacza
  • Kurs operatorów wózków widłowych i wymiany butli LPG
  • Kurs prawa jazdy kat. B
  • Warsztaty z zakresu zakładania i pozyskiwania środków na działalność pozarolniczą
 4. Zajęcia przygotowujące do egz. zawodowego dla technika rolnika
  • Produkcja zwierzęca
  • Produkcja roślinna
 5. Praktyki dla technika rolnika
  • Instytut Hodowli zwierząt w Biebrzy
  • Przedsiębiorstwo rolne w Białołusach
 6. Zakup urządzeń IT
  • Zakup 4 tablic interaktywnych z oprogramowaniem
  • Zakup 20 komputerów stacjonarnych z OFFICE
  • Zakup oprogramowania do dawkowania pasz
  • Zakup oprogramowania biurowego i księgowego
  • Zakup programów do nauki języka angielskiego
  • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
 7. Zakup wyposażenia do pracowni mechanizacji rolnictwa
  • Zakup ciągnika z przyczepąc
  • Zakup urządzeń do stolarni i ślusarni

 

Zajęcia dodatkowe dla technika prac biurowych i handlowca:

 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 2. Warsztaty tworzenia własnego wizerunku oraz firmy
 3. Kurs obsługi kas fiskalnych
 4. Mój potencjał moją szansą

 

Praktyki dla technika prac biurowych

 • Praktyki w organizacjach pozarządowych i urzędzie

Wyjazdy studyjne dla technika rolnika

 • Berlin- biogazowanie
 • Kielce- Agrotech

Dodatkowe kursy:
Kurs kucharza małej gastronomii dla dziewczyn z technika rolnika i technika prac biurowych.


Całkowita kwota projektu: 956 000 zł


Kwota dofinasowania: 956 000 zł

 

 

 

Projekt: Rola młodzieży we współczesnym państwie polskim i izraelskim. Finasowanie Ministerstow Edukacji Narodowej.

W dniach 24 listopada – 1 grudnia 2012 grupa uczniów z naszego LO uczestniczyła w wymianie młodzieży w Izraelu. Celem była szkoła Goldwater z Eilatu.
W programie wizyty było:
- zwiedzanie Jerozolimy
- muzeum Yad vashem- muzeum holocaustu
- kąpiel w morzu martwym
W Eilacie zaś:
- wizyta w oceanarium, delfinarium, w King’s City, IMax, Ice Mall oraz nauka pływania na windserfingu. Wymiana zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Wiosną oczekujemy naszych partnerów w Polsce.


 

 

Projekt: Polsko Izraelskie spotkania młodzieży- Suchowola- Eilat- 2011- finasowanie MEN

 

Projekt dotyczył wymiany młodziezy między naszą szkołą a szkołą z Eilatu w Izraelu. U siebie gościliśmy młodzież w październiku 2011, podczas którego pokazywalismy Podlasie: Białystok, Tykocin, Białowieża, Osowiec. Uczestniczylismy w wielu warsztach wielokulturowych oraz kulinarnych. W Listopadzie pojechalismy do Eilatu, gdzie spędzilismy wakacje życia. Oprócz ogromnych wrażeń, które pozostana była to świetna okazja do poznawania innej kultury i podszlifowania języka angielskiego.

 

 

Projekt „Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” jest realizowany pod hasłem „Matematyka Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Politechnika Wrocławska od lat monitoruje postępy w nauce matematyki – zarówno uczniów szkół średnich jak i studentów kierunków technicznych. Na tej podstawie specjaliści z Instytutu Matematyki i Informatyki opracowali unikatową metodę, którą można określić jako indywidualne korepetycje na odległość wykorzystujące atrakcyjne dla ucznia narzędzia informatyczne. Będzie to prawdziwa odbudowa nie tylko wiedzy, ale i chęci uczenia się – stąd hasło programu „Matematyka Reaktywacja”. Min. nasz Liceum korzysta ze wsparcia w tym projekcie.

 

 


 

Od 1 września 2010 r. nasza szkoła realizowała projekt edukacyjny „Zielonym do góry - edukacja ekologiczna młodzieży jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej”. Projekt miał na celu edukację młodzieży w zakresie ochrony przyrody poprzez aktywne działania na rzecz swojego środowiska lokalnego. Projekt jest skierowany do uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenach LGD Fundacji Biebrzańskiej i w szczególności będzie obejmował gminy: Suchowola, Korycin i Sztabin. Projekt będzie trwał przez cały rok szkolny 2010/2011. Działania w ramach projektu odbywać się będą na dwóch płaszczyznach:

 

 1. Zajęcia edukacyjne z udziałem specjalistów z różnych dziedzin „Edukuję się i przekonuję”; i będą obejmowały warsztaty terenowe:

  • obóz ornitologiczny Ptaki górą
  • obóz wilczy w Puszczy Augustowskiej
  • Bagna są dobre - warsztaty botaniczne w Biebrzańskim Parku Narodowym
  • Zatrzymane w kadrze - warsztaty fotograficzne
  • Pamiętnik w skale zapisany - wycieczka rowerowa celem poznania przeszłości geologicznej naszego regionu

 2. Formy aktywności szkolnej „Działam, a nie krytykuję” polegające na organizowaniu różnych konkursów i akcji o tematyce przyrodniczej celem aktywizowania młodzieży w działaniach na rzecz własnego środowiska oraz kształtowanie umiejętności z danego przedmiotu. Planujemy następujące działania:

  • akcja Szanuj las - poszukiwanie dzikich wysypisk śmieci oraz przeciwdziałanie zaśmiecaniu terenów zielonych
  • GiGaWat - międzyszkolny konkurs od pracy i mocy do energii jądrowej
  • Zagrożone wyginięciem - międzyszkolny konkurs wiedzy o gatunkach zwierząt zagrożonych wyginięciem w skali świata, kraju, regionu. Konkurs będzie przeprowadzony w języku angielskim
  • Zielono mi - konkurs fotograficzny przedstawiający walory przyrodnicze swojej gminy
  • Monitoring środowiska naturalnego gminy - badanie stanu wody, powietrza, gleby oraz poziomu hałasu w swojej gminie, co posłuzy stworzeniu kompleksowego opracowania Zielona Księga Regionu

Koordynatorem projektu jest nauczycielka biologii p. Katarzyna Kotiuk. Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego włączania się w działania w ramach projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 

 

 
Dzięki staraniom Fundacji im.ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz LO w Suchowoli, nasza szkoła realizuje projekt Discover Great Britain- program wsparcia edukacji języka angielskiego dla uczniów LO w Suchowoli, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów LO z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania języka angielskiego. Dzięki nawiązanej współpracy z centrum Językowym „Constans“ zajęcia będą prowadzone przez native speakera, dzięki temu będzie możliwość poprawienie intonacji, wymowy i poprawności języka angielskiego. Zajęcia odbędą się w roku szkolnym 2009/2010. Koordynatorem projktu jest Pani Magdalena Arciuch. Zapraszamy do udziału.

 

 

 

 ARCHIMEDES- projekt realizowany w latach 2009- 2012 i polegający na rozwijaniu zainteresowań oraz wiedzy dla uczniów zdolnych, osiągających ponadprzeciętne wyniki z przedmiotów: matematyka, biologia, fizyka i chemia. W ramach projektu odbędą się zajęcia dodatkowe właśnie z tych przedmiotów, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, dla uczniów klas I i II. Również z tych przedmiotów od września 2009 roku będą organizowane koła naukowe w wymiarze 8 godzin tygodniowo, które będą prowadzone w szkole oraz na uczelniach wyższych. Ponadto uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w obozach naukowych w czasie wakacji. W ramach zajęć będziecie przygotowywani do konkursów i olimpiad przedmiotowych z w/w przedmiotów. Będą również dodatkowo organizowane warsztaty terenowe, szczególnie z biologii- w ramach Biebrzańskiego Klubu Przyrodników, dotyczące edukacji przyrodniczej. Przewidujemy wyjazdy na ptaki i wyprawy przez Bagna Biebrzańskie, Bagna Bachmackie oraz do Puszczy Augustowskiej na tzw. „wilcze obozy” polegające na poznaniu behawioru wilków. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do poszerzania swojej wiedzy i zainteresowań w ramach w/w przedmiotów.

Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na tablicach ogłoszeniowych w szkole.

 

 

 

 

 
„My i wielokulturowa Suchowola” - 2009

Mieszkańcy Podlasia żyją w kontakcie z dziedzictwem wielu kultur.

Wolontariusze Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształacącego w Suchowoli w styczniu 2009 rozpoczęli realizację projektu wspieranego finansowo przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności a administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (www.rownacszanse.pl).

Zasadniczym celem projektu jest rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i poznanie słabych i mocnych stron charakteru członków grupy wolontariuszy.

Planowane na okres styczeń-czerwiec działania obejmują: przygotowanie dwóch wystaw poświęconych wielokulturowej historii miasteczka połączone z happeningiem "My i wielokulturowa Suchowola", spotkania ze świadkami historii i wycieczki do innych miejsc życia wspólnot wielokulturowych, kwerendy i zajęcia edukacyjne prowadzone i realizowane przez młodzież szkolną.

Celem poznawczym działań jest edukacja uczniów i wspólnoty miasteczka poprzez:

 

 

 • poznanie historii i kultury wspólnoty tatarskiej i żydowskiej,
 • budowanie postaw tolerancji i otwartości wobec tych wspólnot,

 


Dokonania młodzieży można będzie śledzić na: http://szanse.losuchowola.edu.pl


Projekt „Przywróćmy pamięć”

Inicjatywa realizowana od pażdziernika 2008 roku we współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Jej celem jest objęcie opieką pozostałości dziedzictwa żydowskeigo w miasteczku i w efekcie zadbanie o pamięć spłeczną.
W tym roku grupa młodzieży podjęła się sprzątania otoczenia cmentarza, dokumentacji pozostałości nekropolii i przygotowania folderu poświęconego funkcjom i symbolice tego miejsca w kulturze żydowskiej.
W ramach działań edukacyjnych uczniowie już wzięli udział w warsztatach liderów, w zajęciach poświęconych muzyce klezmerskiej i tańcom żydowskim.

Działania można śledzić na: http://pamiec.losuchowola.edu.pl


 

 

 

 


 

 

 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch

 

 

 

 

 

W roku szkonym 2007/2008 rozpoczął się projekt "W zdrowym ciele zdrowy duch" dotyczący prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych w Zespole Szkół w Suchowoli. Projekt jest finasowany z Funduszu zajęć sportowo- rekreacyjnych Ministerstwa Sportu w Warszawie. Projekt potrwa do 19 grudnia 2008 roku i będzie dotyczył prowadzenia zajeć z lekkiej atletyki, piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz tańca w ramach Zespołu Tanecznego "Foch". Uczniowie wezmą też udział w zawodach sportowych na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz w przeglądach artystycznych. Zapraszamy do udziału w zajęciach oraz śledzenia sukcesów naszych uczniów na naszej stronie www, będących efektem realizacji projektu.

Instruktorzy zajęć: Wojciech Krystoń, Eugeniusz Klin, Maria Gierasiumiuk.


Harmonogram zajęć
 

 


 

 

SZKOŁA MOICH MARZEŃ

 

 

 

 

 

Projekt „Szkoła moich marzeń” był realizowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły, dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Równać szanse 2005”. Program jest skierowany do małych miasteczek i wsi, gdzie uczniowie mają często utrudniony dostęp do nowej, szerszej i bardziej atrakcyjnej edukacji. Głównym celem SZKOŁY MOICH MARZEŃ jest aktywizacja uczniów we własnym środowisku szkolnym oraz zaangażowanie ich w działania kulturalne, ekologiczne, rekreacyjne oraz inne zmierzające do lepszego poznania siebie oraz lokalnego środowiska. W związku z małym budżetem, szkoła nasza cierpi na brak zajęć pozalekcyjnych, które mogły by zainspirować młodzież do działania na szerszym polu. W ramach projektu utworzyliśmy 6 kół zainteresowań: Klub Europejski, Klub Młodego Chemika, Koło Krajoznawcze, Klub Scrabble, Koło Dziennikarsko- Redakcyjne oraz Koło Językowe. Uczestnikami projektu była młodzież Zespołu Szkół w Suchowoli w wieku 16-19 lat. W ramach projektu planowaliśmy stworzyć: trójjęzyczną (polski, angielski, francuski) stronę www szkoły, gazetkę szkolną, uczestniczyć w mistrzostwach polski juniorów w scrabble oraz zorganizować turniej scrabble w naszej szkole, rozwijać umiejętności korzystania z internetu(tworzenie stron www) przygotować się do międzynarodowej wymiany młodzieży między zaprzyjaźnionymi szkołami z Guppingen- Niemcy oraz z Sankt Petersburga- Rosja, stworzyć Raport o stanie wód naszej Gminy, stworzyć folder informacyjny o naszym regionie, poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu, w szczególności zwracając uwagę na ludność tatarską zamieszkującą z nami, poza tym: rozbudzić pasje, nabyć umiejętności dziennikarskie i komputerowe, rozbudzić tolerancję do grup mniejszości narodowych naszego regionu, wypromować swój region, przełamać bariery społeczne wśród młodzieży wiejskiej, rozwinąć współpracę z innymi szkołami i stowarzyszeniami, poszerzać swą wiedzę przyrodniczą i ekologiczna, mieć wpływ na lokalne środowisko społeczne i przyrodnicze, rozszerzyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim i francuskim oraz poznać kulturę tych narodów. Chcemy to osiągnąć przez pracę warsztatową, pogadanki i dyskusje, doświadczenia, burze mózgów, redagowania gazetki, wycieczki na wystawy, projekcje, prelekcje na temat Francji, uczestniczenie w wycieczkach krajoznawczych oraz uczestniczenie turniejach i konkursach tematycznych, spotkania z dziennikarzami Czas trwania projektu: luty- czerwiec 2005. Planowane efekty projektu (wpływ na dzieci i młodzież). a. młodzież działaniem poczuje się dowartościowana i bardziej zintegrowana b. poszerzy swą wiedzę merytoryczną oraz wiedzę na temat swego środowiska lokalnego c. dzięki projektowi da upust swoim zainteresowaniom i pasjom d. dostęp do treści wychodzących poza ramy programów nauczania e. efekt wymierny: foldery, gazetka, strona www, rozszerzenie bazy dydaktycznej i rekreacyjnej szkoły f. nawiązanie współpracy z szkołami tego typu za granicą (Niemcy, Francja, Rosja), zaś po zakończonym projekcie w planach dwie wymiany międzynarodowe jeśli chcesz poznać plan i efekty działania naszych Klubów kliknij tutaj: KLUBY W RAMACH SZKOŁY MOICH MARZEŃ

 

 


 


„Obserwator rzek”
Projekt edukacji przyrodniczej dotyczącej ekologii wód oraz monitoringu stanu wód powierzchniowych i podpowierzchniowych w gminie Suchowola. „Obserwator przyrody”- projekt edukacji ekologicznej i przyrodniczej finansowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

 

 

 

 

 


 


„Przyroda łączy nas w Europie”
2006 r – projekt wymiany międzynarodowej między uczniami naszej szkoły oraz młodzieżą z Belgii finansowany przez Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ”
Więcej na temat realizowanych w/w projektów na stronie www.bkp.losuchowola.edu.pl

 

 

 

 

 


Poza tym realizowaliśmy również projekty inne niż ekologiczne:


Pamiętamy o przeszłości i patrzymy w przyszłość
2006 r- projekt wymiany międzynarodowej między młodzieżą z naszej Szkoły, Niemiec i Rosji, finansowany przez Fundację Współpracy Polsko- Niemiecką. Więcej na stornie klubu tj www.ske.losuchowola.edu.pl

 

 

 

 


 


Ze szkołą za pan brat

 

 

 

 

      Program adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli. Zawiera szeroką ofertę zajęć, która mamy nadzieję nie tylko atrakcyjnie wypełni czas wolny, ale przede wszystkim pozwoli młodzieży naszej Szkoły na pogłębienie wiedzy, pomoże rozwijać zainteresowania i predyspozycje a także kształtować umiejętności niezbędne w pełnieniu przyszłych ról społecznych. W naszej ofercie znajdują się:

 

 • Zajęcia fakultatywne dla maturzystów z języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, matematyki, historii, WOS, biologii, geografii oraz chemii - pomogą w lepszym przygotowaniu się do czekającej uczniów matury.
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego; matematyki oraz chemii dla uczniów klas I i II. Dzięki nim możliwe będzie uzupełnienie braków w wiadomościach.
 • Biebrzański Klub Przyrodników.
 • Klub Krajoznawczy.
 • Świetlica Terapii Pedagogicznej.
 • Kółko teatralno-medialno-literackie.
 • Warsztaty socjoterapeutyczne.
 • Biuro Karier.
 • Obóz sportowy oraz zajęcia sportowe.

 

 


A co m.in. się działo:

SPRAWOZDANIE Z OBOZU EKOLOGICZNEGO W TRZYRZECZKACH, BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Wycieczki krajoznawcze

 


 


Harmonogram zajęć można zobaczyć w pliku: HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU "ZE SZKOŁĄ ZA PAN BRAT"

 

 


 

 

 

Podsumowanie programu "ZE SZKOŁĄ ZA PAN BRAT"

      Od sierpnia do grudnia 2007 r. w naszej szkole realizowany był projekt: "Ze szkołą za pan brat" W różnych formach zajęć pozalekcyjnych wzięło udział łącznie 486 uczniów ( przy założeniu, że jeden uczeń korzystał z kilku rodzajów zajęć).
      Wdrożony program pozwolił nie tylko poszerzyć wiedzę i umiejętności młodzieży:

 • 160 godzin zajęć dla maturzystów z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, WOS, biologii, geografii, chemii;
 • dwie wycieczki krajoznawcze w ramach Kółka Krajoznawczego: "Góry Świętokrzyskie i okolice" oraz "W krainie suwalskich pagórków i jezior"
 • 4 dniowy obóz ekologiczny na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Centrum Edukacji Ekologicznej w leśniczówce Trzyrzeczki w ramach Biebrzańskiego Klubu Przyrodników
 • codzienna pomoc indywidualna w świetlicy terapii pedagogicznej.

pozwolił także rozwijać zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia podczas zajęć:

 • Kółka teatralno - medialno - literackiego. Efektem prac Kółka było:
  • zorganizowanie akademii:
   - z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
   - z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości.
  • udział w konkursie na formę teatralną zorganizowanym przez sokólską Stację Sanitarno Sanitarno - Epidemiologiczną pod hasłem: " W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie" ( sztuka autorska pt; "Długa droga w dół"),
  • wyjazdy do teatrów:
   - do Lublina na sztukę "Idiota" połączone ze zwiedzaniem miasta,
   - do Warszawy na sztukę "Koty" - wizyta w Muzeum Ks. J. Popiełuszki oraz złożenie kwiatów na grobie Patrona Liceum Ogólnokształcącego;
  • wyjazdy do redakcji Gazety Współczesnej i do Radia Białystok;
 • Szkolnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Do grudnia 2007 Orkiestra uświetniła szereg uroczystości, min.:
  - Międzynarodowy Turniej Gmin w Suchowoli
  - Dożynki w Sztabinie
  - Zjazd Absolwentów LO w Sokółce
  - Dni Zbójnicy
  - Nadanie sztandaru Polonii dla LO Nr 2 w Augustowie
  - Wojewódzkie Dożynki w Sokółce
  - Rocznica bitwy nad Niemnem w Sokółce
  - 80 - cio lecie Straży w Międzyrzeczu Podlaskim
  - Święto Niepodległości w Sokółce
  - Święto Niepodległości w Białymstoku

      Młodzież z różnego rodzaju problemami otrzymała wsparcie psychologiczno - pedagogiczne podczas 16 godzin warsztatów socjoterapeutycznych. Kształtowane były również postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej (rozwijane kompetencje kluczowe) w ramach 16 godzin pracy Biura Karier. Uczniowie mający zaległości w nauce mogli je zniwelować podczas 144 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, matematyki i chemii. Uzupełnienie braków oraz lepsze zrozumienie materiału pozwoliło uczniom nie tylko uzyskać lepsze wyniki z poszczególnych przedmiotów, ale także obniżyć lęk przed niepowodzeniami szkolnymi oraz nabrać większej pewności siebie. Zorganizowanie obozu sportowego w czasie wakacji oraz zajęć sportowych było okazją do atrakcyjnego i zdrowego sposobu spędzenia czasu wolnego, przyczyniło się także do osiągnięcia lepszych wyników w różnego rodzaju zawodach:

      a) Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych - Białystok (Dziewczęta - III miejsce)
      b) Tenis chłopcy i dziewczęta - Wasilków (Dziewczęta - I miejsce w województwie podlaskim)
      c) Liga lekkoatletyczna w ramach Memoriału im. A. Wojny - Białystok (Dziewczęta - IV miejsce; Chłopcy - IX miejsce)
      d) Szachy - Licealiada - Białystok (Dziewczęta - VIII miejsce)

      Zrealizowane zajęcia pozwoliły zarówno na podniesienie umiejętności, wiedzy, rozwinięcie zainteresowań, ale również na twórcze ich wykorzystanie. Dzięki temu młodzież zwiększyła poczucie swojej wartości a także przejęła pozytywne wzorce zachowań. Znajduje to odzwierciedlenie w ich funkcjonowaniu zarówno w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym i procentować będzie na przyszłość.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Nasza drużyna ponownie w ścisłej czołówce Polski. W XXVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Płocku zajęli V miejsce! Gratulacje...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa