ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Fundacja na rzecz LO

 Fundacja na im.ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli powstała w 1990 roku. Jej celem było wybudowanie nowego budynku LO, w którym aktualnie działa szkoła. W 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji, na którym zaktualizowano statut, wybrano nowe władze Fundacji oraz wybrano Radę Fundacji, która stanowi organ nadzorczy. Tym samym przywrócono działanie Fundacji na rzecz szkoły.

Celami Fundacji są:

 

 1. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz poprawy bazy lokalowej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Technikum w Suchowoli działających w Zespole Szkół w Suchowoli.
 2. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz poprawy bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli.
 3. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych: sportowych, edukacyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów oraz na działalność orkiestry dętej.
 4. Inicjowanie działań proedukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli.
 5. Przyznawanie stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli.
 6. Przyznanie nagrody im.dr Jerzego Bowszyca dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i kościelnymi oraz osobami prywatnymi w kraju i za granicą.
 2. Popularyzowanie Osoby Księdza Jerzego Popiełuszki w środowisku własnym i na zewnątrz.
 3. Prowadzenie zbiórek pieniężnych na Rzecz Fundacji.
 4. Pozyskiwania środków finansowych z instytucji wspierających rozwój i działalność placówek oświatowych.
 5. Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych z udziałem uczniów Zespołu Szkół na rzecz promocji szkoły i środowiska lokalnego.
 6. Inicjowanie działań promujących działalność Zespołu Szkół.
 7. Organizowanie uroczystości upamiętniających imię Patrona Szkoły- księdza Jerzego Popiełuszkę.
 8. Opracowywanie i druk książek, poradników, broszur, folderów, czasopism, plakatów.
 9. Opracowywanie i rozpowszechnianie artykułów, reklam i informacji prasowych.
 10. Wspieranie i promocję wolontariatu.
 11. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
 12. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z Suchowolą i gminą.
 13. Współpracę z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Zespołu Szkół w Suchowoli.Władze Fundacji na rzecz LO w Suchowoli:

Rada Fundacji:

Członkowie Rady: ks. Józef Wiśniewski, Stanisław Waśko.

Zarząd Fundacji:

Prezes: Tadeusz Grabowski

Wiceprezes: Bożena Jaroszewicz

Członek zarządu: Wioleta Barbara Malinowska

Chcemy przede wszystkim, dzięki Państwa wsparciu finansowemu wspierać działania Zespołu Szkół w Suchowoli oraz przyznawać stypendia zdolnej, utalentowanej młodzieży, która dzięki temu będzie mogła dalej się rozwijać i wzbogacać swój warsztat dydaktyczny. Fundacja nie może przyjąć 1 % podatku na jej rzecz ponieważ nie jest jeszcze zarejestrowana jako Organizacja Pożytku Publicznego, ale zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne dokonujące wpłat na rachunek bankowy fundacji nie wpisanej na listę instytucji pożytku publicznego, ale prowadzącą działalność pro-edukacyjną, pro-społeczną, mogą dokonać odliczenia do kwoty 6 % dochodu w danym roku podatkowym.


Konto Fundacji im.ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz LO w Suchowoli:

32 8094 0009 0000 2280 2000 0020


W tytule przelewu proszę wpisać: „Wpłata na rzecz Fundacji”.
Adres Fundacji:
Ul. Augustowska 2
16-150 Suchowola
Tel/fax: (85) 7124 010
e-mail: fundacja@losuchowola.edu.pl

Dotychczasowe osiągnięcia Fundacji:

 

W 2009 roku Fundacja otrzymała dotację w wysokości 7000zł z Polskiej Fundacji Dzieci i młodzieży w Warszawie na realizację projektu „My i wielokulturowa Suchowola”, w ramach programu Równać Szanse. Projekt ten realizuje młodzież suchowolskiego LO i Technikum w Suchowoli.

Ponadto Fundacja w 2010 roku otrzymała dotację z Powiatu Sokólskiego w ramach konkursu wspierającego inicjatywy kulturalne, w wysokości 10 000zł na pokrycie kosztów uczestniczenia szkolnej orkiestry dętej podczas Festiwalu w Salonikach- Grecja. W ramach konkursu wspierającego inicjatywy sportowe Fundacja w 2010 otrzymała dotacje z Powiatu Sokólskiego w wysokości 6000zł na realizację cyklu mitingów lekkoatletycznych „Spotkania z królową sportu”. W ramach programu Leader Fundacja otrzymała dotację w wysokości 8600zł na realizację projektu edukacji ekologicznej „Zielonym go góry”, który jest realizowany w roku szkolnym 2010/ 2011.

 

W 2011 i 2012 roku Fundacja pozyskała pieniądze  Ministerstwa Edukacji Narodowej  na wymianę międznarodową młodziezy z Izraelem - Eilat.

 

W 2013 roku, w ramach programu Leader, Fundacja pozyskała fundusze na zakup nowego umundurowania dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli.

Tytuł projektu: Zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota dofinasowania: 19 880,00 zł.

 

   

 

 

We wrześniu 2014 roku oraz październiku 2014 odbędzie się wymiana międzynarodowa między uczniami LO w Suchowoli, a Publiczną Szkołą z Duszeti w Gruzji.

Kwota dotacji 53 000zł z MEN. 

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Nasza drużyna ponownie w ścisłej czołówce Polski. W XXVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Płocku zajęli V miejsce! Gratulacje...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa