ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Klauzula informacyjna Zespołu Szkół w Suchowoli

20.06.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,

 

Informujemy, że: Administratorem Danych jest: Zespoł Szkół w Suchowoli z siedzibą: ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola, reprezentowany przez dyrektora szkoły.

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: adres e-mail – iod.zss@wp.pl nr tel. 85 7124010

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko oraz wszelkich zadań z tego wynikających.

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych związana z realizacją obowiązku szkolnego.

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych: Państwa dane będą przechowywane przez okres nauki i dziecka lub do odwołania

 

Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4. przenoszenia danych,

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z 2016 r., poz. 650)

 

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa