ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Klauzula informacyjna RODO, projekt pn. ,,Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki".

11.06.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) w związku z realizacją przez Powiat Sokólski projektu pn. ,,Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki" i potrzebą spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ww. przepisów zamieszczamy treść klauzuli informacyjnej. Klauzula informacyjna dotyczy wszystkich osób, które przystąpiły do projektu lub wzięły udział w realizacji projektu pn. ,,Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki".

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) w związku z przystąpieniem Pani/Pana do/wzięciem przez Panią/Pana udziału w realizacji projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki” informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i iod@wrotapodlasia.pl);

3) podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),

5) Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej - Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15- 88 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt - Powiat Sokólski, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, ul. Polna 1, 16-100 Sokółka, Zespół Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16 – 150 Suchowola. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;

7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;

9) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępni Pani/Pan beneficjentowi dane dotyczące Pani/Pana statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020 (ten punkt dotyczy uczestników projektu)

Galeria

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 Załącznik 1.10 Z...

czytaj wiecej

Ogłoszenie o przetargu nr 5294-2014 na dostawę i instalację serwera

Dostawa i instalacja serwera dla Technikum w Suchowoli w Zespole Szkół w Suchowoli Informacja o złożonych ofertach Uwaga zamiana ogłoszenia o przetargu dotycząca zmiany terminu składania ofert Pytania dotyczące specyfikacji przetargu wraz z odpowiedziami Pytanie dotyczące specyfi...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT W LICEUM W trakcie projektu: ,,Równe szanse lepszy start – projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli” były realizowane zajęcia: ...

czytaj wiecej

Podsumowanie projektu

Zakończone zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Technikum w Suchowoli – nowa jakość w kształceniu zawodowym”: dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego. Były to już ostatnie działania w ramach projektu. Czas na podsumowanie. W projekcie uczestnicz...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa